Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP)
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Disofenin/Hepatolite - Đông khô
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Pentetate (DTPA) - Đông khô
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP) - Đông khô
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Mebrofenin
Dung dịch gắn hợp chất dẫn SestaMIBI (MIBI)
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP)

Khách hàng mới nhất

Xem tất cả khách hàng

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Nhi Trung Ương

Bệnh viên ung bướu Hồ Chí Minh

Tin tức mới nhất

Xem tất cả tin