*MSP: HCD-01 Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP)  
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Disofenin/Hepatolite - Đông khô
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Pentetate (DTPA) - Đông khô
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP) - Đông khô
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Mebrofenin
Dung dịch gắn hợp chất dẫn SestaMIBI (MIBI)
Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP)

Khách hàng mới nhất


Xem tất cả khách hàng

Tin tức mới nhất


Xem tất cả tin