Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển

Ngày 24/03/2011

 

Tên đơn vị: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển

Địa chỉ:  Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 037

Thông tin đơn vị:

Sau khi giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã viện trợ nhân đạo giúp Việt Nam xây dựng bệnh viện đa khoa Uông Bí và bệnh viện Nhi Hà Nội.

14/08/1975, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhiệm vụ thiết kế và giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng thi công.

Đến tháng 1/2021: Chính thức chuyển giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy, nhân lực, tài sản, tài chính và các quyền, nghĩa vụ của Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí trực thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý theo quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Với thành tích xuất sắc trong khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, những đóng góp của bệnh viện đã được Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Bệnh viện đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý:

Website: https://vsh.org.vn/