07-05-2020

Bút đánh dấu là sản phẩm được sử dụng trực tiếp cùng bệnh nhân để đánh dấu vị trí của bộ phận trên ảnh hiển thị 

07-05-2020

Nguồn chuẩn cho máy chuẩn liều là sản phẩm được sử dụng hàng ngày với mục đích giữ thiết bị hoạt động ổn định

07-05-2020

Nguồn chuẩn cho PET là sản phẩm được sử dụng hàng ngày với mục đích giữ thiết bị hoạt động ổn định

23-05-2016

Nguồn chuẩn cho SPECT là sản phẩm được sử dụng hàng ngày với mục đích giữ thiết bị hoạt động ổn định