19-07-2016

MSP: F102.00 

TR-19 MeV CYCLOTRON Với năng lực sản xuất ít nhất là gấp đôi so với máy gia tốc PET khác, TR -19 có thể cung cấp nhiều nguồn đồng vị phóng xạ theo yêu cầu