18-07-2016

Dùng để kiểm tra độ chuẩn của các máy SPECT, SPECT/CT và PET/CT. Nguồn chuẩn được phân ra làm nhiều loại, tùy thuộc vào nhà sản xuất máy và model của máy cũng như hoạt độ của nguồn chuẩn yêu cầu.