19-07-2016

Với năng lực sản xuất ít nhất là gấp đôi so với máy gia tốc PET khác, TR -19 sẽ không chỉ phục vụ sản xuất đồng vị phóng xạ nhất thời cần trong ngày