12-07-2016

MSP: CT.5430.30151 - 

Máy Captus 4000 là hệ thống đo lường hạt nhân thông minh, với phần mềm được thiết kế riêng cho việc đo hấp thụ tuyến giáp, xét nghiệm sinh học, kiểm tra độ nhiễm bẩn, kiểm tra chất lượng tự động, các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và có cơ sở dữ liệu về đồng vị phóng xạ.