23-05-2016

*MSP: HCD-01

Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP)

 

23-05-2016

Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Disofenin/Hepatolite - Đông khô

23-05-2016

Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Pentetate (DTPA) - Đông khô

23-05-2016

Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP) - Đông khô

23-05-2016

Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Mebrofenin

23-05-2016

Dung dịch gắn hợp chất dẫn SestaMIBI (MIBI)

23-05-2016

Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Medronate (MDP)

23-05-2016

Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Succimer (DMSA)

23-05-2016

Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Pentetate (DTPA)

23-05-2016

Hợp chất dẫn SestaMIBI (MIBI)

23-05-2016

Hợp Chất Dẫn Pyrophosphate (PYP)