04-07-2016

MSP: AH.10019 - 

Dung  dịch  I-131  được  sản xuất  tại  lò  phản  ứng  của  tổ  chức  Khoa  Học  và  Công  Nghệ  Hạt Nhân của chính phủ Úc gọi tắt là ANSTO. Dung dịch được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.02 ngày). Pharmatopes cung cấp I-131 theo dung dịch uống .

04-07-2016

MSP: AH.10018 - 

Dung  dịch  I-131  được  sản xuất  tại  lò  phản  ứng  của  tổ  chức  Khoa  Học  và  Công  Nghệ  Hạt Nhân của chính phủ Úc gọi tắt là ANSTO. Dung dịch được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.02 ngày). Pharmatopes cung cấp I-131 theo dung dịch uống .

04-07-2016

MSP: AH.10000 - 

Máy phát GENTECH được sản xuất tại tổ chức Khoa học và Công nghệ Hạt nhân của chính phủ Úc (ANSTO). Máy được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt, dung dịch chiết Tc-99m được thu lại dưới dạng muối Natri Pertechnetate (T1/2 = 6.02 giờ)