11-06-2018

MSP: D104.04

Dung dịch I-131 gắn MIBG điều trị được sản xuất từ công ty Eczacıbaşı-Monrol tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sản phẩm được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.04 ngày). 

09-06-2018

MSP: D104.03

Dung dịch I-131 gắn MIBG chẩn đoán được sản xuất từ công ty Eczacıbaşı-Monrol tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sản phẩm được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.04 ngày). 

14-08-2017

MSP: D104.02

Viên nang phóng xạ I-131 MON.IYOT được sản xuất từ công ty Eczacıbaşı-Monrol tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sản phẩm được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.02 ngày). 

14-08-2017

MSP: D104.01

Dung dịch phóng xạ I-131 MON.IYOT được sản xuất từ công ty Eczacıbaşı-Monrol tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sản phẩm được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.02 ngày). 

 

14-08-2017

MSP: D103.00

Bình phát MON.TEK được sản xuất từ công ty Eczacıbaşı-Monrol tại Thổ Nhĩ Kỳ. Máy được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và được che chắn an toàn tối đa. Quá trình tách chiết Tc-99m được thu lại dưới dạng dung dịch nước muối Natri Pertechnetate (T1/2 = 6.02 giờ)

04-07-2016

MSP: D102.02

Dung  dịch I-131 được sản xuất tại lò phản ứng của tổ chức Khoa Học và Công Nghệ Hạt Nhân của chính phủ Úc gọi tắt là ANSTO. Viên nang được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.02 ngày).

04-07-2016

MSP: D102.01 

Dung  dịch  I-131  được  sản xuất  tại  lò  phản  ứng  của  tổ  chức  Khoa  Học  và  Công  Nghệ  Hạt Nhân của chính phủ Úc gọi tắt là ANSTO. Dung dịch được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt (T1/2 = 8.02 ngày).

04-07-2016

MSP:  D101.00

Máy phát GENTECH được sản xuất tại tổ chức Khoa học và Công nghệ Hạt nhân của chính phủ Úc (ANSTO). Máy được sản xuất dưới điều kiện vô trùng và không chất gây sốt, dung dịch chiết Tc-99m được thu lại dưới dạng muối Natri Pertechnetate (T1/2 = 6.02 giờ)